Provozní řád Bungalovů Kersko

 1. Ubytování hostů probíhá v den příjezdu od 15:00.

 2. Parkování je možno pouze na vyhrazeném parkovišti, k bungalovům nelze autem zajet.

 3. Při počátku ubytování přebírá host chatku bez závad a uklizenou. V průběhu pobytu je povinen udržovat čistotu bungalovů a okolí. Případné závady je povinen neprodleně oznámit správci bungalovů. Na pozdější stížnosti nebude brán zřetel a případné poškození vybavení bude přičteno vám.

 4. Bungalov prosíme vykliďte a klíče předejte správci v den ukončení pobytu nejpozději v 10:00 hodin. Správce provede kontrolu chaty.

 5. Před odjezdem prosíme svléknout povlečení, umýt a uklidit nádobí a vysypat koš. Zároveň prosíme nemíchat nádobí mezi bungalovy.

 6. V prostoru chatky je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

 7. Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostory bungalovu.

 8. Host nesmí bez souhlasu správce přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě a jiných instalací.

 9. Zvíře v chatce můžete mít po domluvě se správcem. Odpovídáte za případné škody způsobené zvířetem.

 10. Máte-li s sebou pejska, jste povinni po něm sbírat exkrementy.

 11. Využití dětského hřiště je povoleno dětem do 15 let a to pouze pod dohledem dospělé osoby. Za úrazy způsobené nedbalostí není zodpovědný provozovatel areálu.

 12. V případě poškození vybavení bungalovu, nebo při ztrátě klíčů – čipů je správce oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.

 13. Každý host je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel chaty ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.

 14. Zavírejte prosím mimo provozní dobu hospůdky hlavní vchod a bungalovy.

 15. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařské ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

  Důležitá telefonní čísla:
  Tísňové volání 112
  První pomoc 155
  Hasiči 150
  Policie 158

V areálu jsme k dispozici v určených hodinách, v nutných případech v naší nepřítomnosti volejte
na telefonní číslo 774 666 676.